RODO | Sesja świąteczna 2019

Administratorem danych jest Fotografia dziecięca i noworodkowa Anna Kędziora z siedzibą w Gdańsku, ul. Klonowa 4a/1, 80-264  NIP: 5611575809. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów praw. Usługodawca, czyli Anna Kędziora zwana później Fotografem jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Klient wysłał formularz ze strony www.annazurawka.pl, wiadomość poprzez fanpage na Facebooku: Anna Żurawka Photography, maila pod adres: anna_zurawka@wp.pl lub wiadomość sms pod numer: 660614009 to przetwarzane są dane klienta takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, imię dziecka.
Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Fotografa jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: anna_zurawka@wp.pl.

Fotograf zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Fotografa do retencji danych.

Fotograf ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Fotograf nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Fotograf ma wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Fotografa albo przetwarzający,  z którymi Fotograf ściśle współpracuje.